Εκτίμηση ακινήτων

Αναλαμβάνουμε εκτιμήσεις αξίας ακινήτων (οικόπεδα, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, κλπ) με άρτιες κι επιστημονικές μεθόδους.

Η εμπορική αξία ενός ακινήτου είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως η νομιμότητά του, η ύπαρξη αυθαιρεσιών, η πολεοδομική του θέση, η προβολή σε οδικούς άξονες, η εμφάνιση, η συντήρηση, η λειτουργικότητα, κλπ.
Για να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα, έχουν αναπτυχθεί επιστημονικές μέθοδοι που εφαρμόζονται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε ακίνητης ιδιοκτησίας.

Συνοπτικά οι κύριοι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων
 • Μέθοδος κτηματαγοράς
 • Μέθοδος εισοδήματος
 • Μέθοδος βέλτιστης αξιοποίησης
 • Μέθοδος αντιπαροχής
 • Μικτές εκτιμητικές μέθοδοι

Για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου λαμβάνονται υπ'όψιν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

 • Αντικειμενική αξία (στοιχεία Δ.Ο.Υ)
 • Πραγματική υλική αξία (κόστος κατασκευής)
 • Απαξίωση (πχ χρονική)
 • Κόστος νομιμοποίησης/τακτοποίησης (αν υπάρχουν αυθαιρεσίες)
 • Οφειλές σε γή ή/και χρήμα (από πράξεις αναλογισμού ή εφαρμογή σχεδίου πόλεως)

Με την συλλογή κι επεξεργασία όλων των προαναφερθέντων στοιχείων, μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου που σας ενδιαφέρει και να έχετε ρεαλιστική εικόνα της περιουσία σας.

Η Εκτίμηση Ακινήτου σας παραδίδεται σε τεύχος που αναλύονται όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται και εξάγεται η τελική πραγματική εμπορική αξία, συνοδευόμενα από φωτογραφική αποτύπωση.


Το τεύχος αυτό αποτελεί Μελέτη, υπογράφεται από έμπειρο εκτιμητή μηχανικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δικαστική χρήση, εαν μας το ζητήσετε.