Εξοπλισμός

Η ακόλουθη συνοπτική παρουσίαση αφορά σε εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την διεκπεραίωση υπηρεσιών μηχανικού.

Τοπογραφικός εξοπλισμός

Για τις τοπογραφικές και παρεμφερείς εργασίες διαθέτουμε σύγχρονο γεωδαιτικό σταθμό με ψηφιακή καταγραφή δεδομένων (total station) και χωροβάτη για ακριβείς χαράξεις και αποτυπώσεις επιπέδων (θεμελιώσεις, εξυγίανση εδάφους, διαστρώσεις).

Επίσης διαθέτουμε σύστημα δορυφορικής λήψης GPS με καταγραφή απ'ευθείας στο ελληνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, απαραίτητο για υποθέσεις Δασαρχείου, Κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών/δικαστικών πράξεων.

 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Για τον ευαίσθητο τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, διαθέτουμε υπερσύγχρονο μηχάνημα μέτρησης και πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Συνοδευτικά διαθέτουμε σετ μέτρησης γείωσης απ'ευθείας στο έδαφος, ενώ μέσω του κατάλληλου λογισμικού μπορούμε να σας παρέχουμε τα έγγραφα πιστοποίησης που απαιτούνται στη ΔΕΗ για κάθε νέα σύνδεση παροχής ρεύματος (έλεγχος κι επανέλεγχος).
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται με το συγκεκριμένο εξοπλισμό είναι πλέον απαραίτητοι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις (επανασύνδεση κομμένης παροχής, ενοικίαση κατοικίας ή καταστήματος, κλπ).